Stade FC The Belval
rue du Stade
L-4488 Belvaux

FC The Belval Belvaux   www.fcthebelval.lu


 
KUSS (KUltur - Sport - Scheierhaff)
rue Jean Anen
L-4413 Soleuvre

BBC AS Zolwer              www.zolwerbasket.lu
DT Zolwer                       www.dt-zolwerknapp.lu
Karate Club Suessem       www.karate-suessem.lu
Sporting Club Belvaux    www.scb.lu
 
Aire d'athlétisme Scheierhaff Zolwer
rue Scheierhaff
L-4492 Soleuvre

CA Bieles       www.cab.lu
 
Stade du Club Sportif Sanem
65, rue de Niederkorn
L-4990 Sanem

CS Sanem     www.cssanem.lu

 
Stade Fernand Schumann

FC Ehlerange

rue d'Esch
L-4380 Ehlerange

 
Boulodrome FLBP
Chemin Rouge
L-4439 Belvaux

Cercle Bouliste et Culturel Belvaux-Metzerlach
 
Hall Omnisport Ecole Belvaux-Poste
1,rue de la Poste
L-4477 Belvaux

Karate Club Sanem
www.karate-suessem.lu
         
 

© Administration Communale de Sanem