Informatiounen

 

Des Säit ass de Link tëschen der Jugend an hirer Gemeng.

De Portal erméiglecht e Kontakt mat der Jugend aus der Gemeng ze kréien.
Engersäits sti wichteg Informatioune fir déi jonk um Site, anerersäits gëtt des Säit
der Jugend och d'Méichlegkeet hir Iddien a Remarquen zum Ausdrock ze bréngen.

Dëse Site wär näischt wäert, ouni där d'Méiglechkeet ze ginn, eis deng Meenung matzedeelen. Profitéier vun eiser "YouthMail" fir eis deng Iddië weider ze ginn.

  • Stéiert dech eppes an eiser Gemeng,
  • Geet der eppes komplett laanscht de Strëch,
  • Gëss du mam administrative Pabeier net eenz?
  • Hues du eppes gesinn, wous du denks dat brauche mer an eiser Gemeng,
  •  ……..

Ma da schreif einfach eng Mail un d'Jugendkommissioun, a sief sécher, mär wäerten där äntweren.

Jugend@sanem.lu

 
Jugendschäffen

Marco Goelhausen  

Fir all Beräich op der Gemeng ass en aner Schäffen zoustänneg. Fir d'Jugend ass dat de Marco Goelhausen (LSAP). Hie gesäit sech regelméisseg mam President vun der Jugendkommissioun. Bei dëse Versammlungen diskutéiere si iwwer Problemer, tauschen Infoen aus, a plangen Aktivitéiten. Natierlech well de Marco och esou erausfannen, wat déi Jonk denken a wat een an der Gemeng ka verbesseren, fir datt déi Jonk an eiser Gemeng hir Plaz fannen.

 
Kommissioun

Jugendkommissioun ass eng vu ville berodende Kommissiounen an der Gemeng. D'Membere beschäftege sech mat allen Themeberäicher ronderem Jugend. Nei Iddië kënnen ausgeschafft ginn, Problemer ginn diskutéiert, Schwaachstellen ginn analyséiert an eng Léisung gesicht.

D'Kommissioun huet eng berodend Fonktioun, a kann ëmmer nëmmen dem Schäfferot Propositioune maachen. Anerersäits kann och de Schäfferot en Uleies hunn, wou den Avis vun derJugendkommissioun gefrot gëtt.

Dëse Portal ass eng Initiative vun der Jugendkommissioun. D'Grondiddi ass, via Internet en enke Kontakt mat äerch, de Jugendlechen aus der Gemeng ze kréien. An der Iddi- a Meckerkëscht kanns du deng Reklamatiounen a Proposen un eis weiderginn. Mär sinn op fir all Neies, an hoffen dës Säiten zesumme mat äerch Jonke weider auszebauen. MAACHT MATT! Wat bréngt dat Ganzt där? Majo ganz einfach: schaff mat an du bewegs eppes an denger Gemeng. Déi Gemengeverantwortlech hu sou ëmmer en oppent Ouer fir dech!

An der Jugendkommissioun si vertrueden:

Michael Agostini  DP
Aurélie Anen
 CSV
Laurent Brandenburger  Déi Gréng
Liam Bremer  Déi Gréng
Yannick Civera  DP
Mirka Constanzi
 Déi Lénk
Stéphanie Fach
 Saba asbl
Kendra Ferreira  Déi Gréng
Marc Haas
 LSAP
Dany Gilbertz  LSAP
Lynn Kraetzer  LSAP
Mike Lorang   CSV
Christophe Lucius  LSAP
Laura Pregno  Saba asbl
Laurent Reinesch   LSAP
Lionel Sassel Administration
Alexandre Schilling  CSV
Laura Urbany  Déi Lénk
Gilles Zigliana
 LSAP
Personnel éducatif  Saba asbl

Sekretär vun der Kommissioun ass de Lionel Sassel.

Aller plus loin
© Administration Communale de Sanem